PLAZOS

Fecha inicio inscripciones: 20/07/2023

Fecha fin Inscricpiones: 03/10/2023

 

PRECIOS

1º plazo (10 euros) - 20/07/2023 a las 00:00 hasta el 31/08/2023 a las 23:59

2º plazo (15 euros) - 01/09/2023 a las 00:00 hasta el 03/10/2023 a las 23:59

 

Email contacto: clublablancatriatlon@gmail.com

 

Formulario de inscripción / Izen-emate formularioa


 Izen-emalearen datuak / Datos del inscrito 
NOTA: Falsear los datos de inscripción, inscribiéndose como Federado en Popular o viceversa, será motivo de descalificación, no devolviendose la cuota abonada.
 Datuen babesketa / Protección de datos 
Datuak babestea: La Blanca Atletismo Kluba da interesdunaren datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna, eta jakinarazten dizu datu horiek apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera tratatuko direla.

Horrenbestez, tratamenduari buruzko informazio hau ematen dizugu:
• Tratamenduaren helburuak:
o Ikasleek izena ematen duten prestakuntza- ekintzen zerbitzuak em atea.
o Osasun-datuen tratamendua, ikasleek hala eskatuz gero, istripurik izanez gero.
• Tratamenduaren legezko oinarria: arduradunaren interes legitimoagatik: prestakuntza-zerbitzuak ematea. Interesdunarenadostasunez: La Blanca Atletismo Klubaren jardueren eta zerbitzuen komunikazioak bidaltzea.
• Datuak gordetzeko irizpideak: tratamendua amaitzeko behar den denbora baino gehiago ez da gordeko, eta horretarako jada beharrezkoa ez denean, datuak seudonimizatzea edo erabat suntsitzea bermatzeko segurtasun-neurri egokiekin ezabatuko dira.
• Datuen komunikazioa: hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan ezarritakoa betetzeko beharrezkoak diren organismo, erakunde edo administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie datuak, bai eta, hala badagokio, aplikatu beharreko noranahikoei ere.
• Interesdunaren eskubideak:
o Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea.
o Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, transferitzeko eta ezabatzeko eskubidea, eta datuen tratamendua mugatzeko edo horren aurka egiteko eskubidea.
o Kontrol-agintaritzari (www.aepd.es) erreklamazioa aurkezteko eskubidea, tratamendua indarrean dagoen araudiarekin bat ez datorrela uste badu.
• Eskubideak baliatzeko harremanetarako datuak: La Blanca Atletismo Kluba. Plaza Amadeo García de Salazar, 2 behea, 01007 - Vitoria-Gasteiz (Araba).
Emaila: clubatletismolablanca@gmail.com
Deskribatutako datu-tratamendua egiteko, tratamenduaren arduradunak bere baimen esplizitua behar du.
Protección de Datos: Club Atletismo La Blanca es el responsable del tratamiento de los datos personales de el/la alumno/a interesado/a y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD),

Por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

• Fines del tratamiento:
o La prestación de servicios de las acciones formativas a las que los y las alumnas se inscriben.
o El tratamiento de datos de salud si fuera requerido por los y las alumnas en caso de accidente.
• Base legal de tratamiento: Por interés legítimo del responsable: Prestación de servicios de formación. Por consentimiento de el/la alumno/a interesado/a : El envío de comunicaciones de las actividades y servicios del Club Atletismo La Blanca.
• Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
• Comunicación de los datos: Los datos podrán ser comunicados a Organismos, Entidades o Administraciones Públicas que sean necesarios para el cumplimienro de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y las noramtivas que le sean de aplicación en su caso.
• Derechos que asisten al Interesado o interesada:
o Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
o Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
o Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
• Datos de contacto para ejercer sus derechos: Club Atletismo La Blanca. Plaza Amadeo García de Salazar, 2 bajo, 1007 - Vitoria-Gasteiz (Álava). Email: clubatletismolablanca@gmail.com

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito.